בדיקת כדאיות השקעה במניות חברת מגוריט (06/11/2019)

בעקבות ריבוי תיזכורים בתקשורת ובאתרים כלכליים להלן ניתוח פשוט ותמציתי הבודק את כדאיות ההשקעה במניות חברת מגוריט

Megurit Logo

מקור: אתר אינטרנט מגוריט

בהשקעה במניות קיים פוטנציאל להרוויח עשרות ולעיתים מאות אחוזים על ההשקעה ומנגד, קיימת אפשרות להפסד חלק ניכר מכספי ההשקעה ואף מחיקתם.
על מנת לנסות ולצמצם למינימום את הסיכון אנחנו מציגים מודל פשוט המנתח את המניה והחברה שעומדת מאחוריה בהיבטים שונים על מנת לקבל תמונה שלמה על החברה והמניה:
– תמחור המניה.
– תזמון ההשקעה.
– איכות החברה.
– תגמול החברה.

שילוב היבטים אלו בניתוח ההשקעה עשוי לתרום לקבלת החלטה מושכלת ומעלה את הסיכוי להצלחת ההשקעה.

Investment Profile

פרופיל החברה

מה בודקים?
אנו נבחן מהו נייר הערך שאנחנו מנתחים? נערוך היכרות בסיסית עם החברה ותחום עיסוקה ומה שוויה בבורסה.


1. סימול מניה
1139195.

2. תחום עיסוק
החברה, מגוריט ישראל בע"מ, הינה קרן להשקעות במקרקעין. מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל, ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף באופן לא ישיר, ברכישת והחזקת פרויקטים של דירות מגורים להשכרה בישראל, בהם תשקיע החברה.

3. שווי השוק של החברה.
שווי השוק של החברה בבורסה בישראל הוא 312 מיליון ש"ח.

Investment Price

תמחור המניה

מה בודקים?
בתמחור המניה אנו נבדוק האם מחיר המניה בבורסה כדאי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד? האם התשואה הפוטנציאלית כדאית ביחס לאלטרנטיבות שקיימות באפיקי השקעה אחרים? האם המסחר במניה הוגן או מושפע ממניפולציות?

על מנת להגיע למסקנה ברורה נבדוק את התמחור באמצעות שלושה קריטריונים:
– מחיר ההשקעה (מכפיל הון): האם מחיר המניה בבורסה זול, הוגן וראוי להשקעה או מנופח וסביר שירד בעתיד?
– החזר ההשקעה (מכפיל רווח): מהי התשואה הכלכלית שהחברה מניבה לבעלי המניות? בתוך כמה שנים תוחזר ההשקעה? האם המניה עדיפה על אלטרנטיבות?
– נזילות ההשקעה (מחזור מסחר ממוצע): האם מחיר המניה בבורסה אמיתי ונובע מביקוש והיצע או נתון למניפולציות של גורמים זרים?


1. מחיר ההשקעה (מכפיל הון): 0.9
השווי של מגוריט בבורסה מעט פחות משוויה הכלכלי בדוחות הכספיים ומגלם ציפיות עתידיות של המשקיעים בשוק ההון לירידה בצמיחה וברווחיות של החברה. השווי של החברה בבורסה זול ועשוי להוות הזדמנות להשקעה בחברה.

2. החזר ההשקעה (מכפיל רווח): 17.6
בהתאם למכפיל, ההשקעה תחזיר את עצמה תוך 17.6 שנים כלומר התשואה על ההשקעה היא 5.6% לשנה. התשואה מעט גבוהה ביחס לתשואות אלטרנטיבות הניתנות להשגה באפיקי השקעה פחות מסוכנים. ההשקעה במניות מגוריט מגלמת תשואה פוטנציאלית סבירה ביחס לסיכון.

3. נזילות: מחזור יומי ממוצע 135,000 ₪.
המחזור הכספי היומי במסחר במניה נמוך מאוד ועשוי להיות מושפע ממניפולציות של משקיעים. במסחר במניות מגוריט עשויה להיות בעיית נזילות משמעותית בתקופות משבר וקושי רב בקניה או מכירה של המניה ללא השפעה על מחירה.

Investment Timing

תזמון ההשקעה

מה בודקים?
בתזמון ההשקעה שואפים לאתר את הזמן הטוב ביותר לבצע את ההשקעה במניה. האם כדאי עכשיו לבצע את ההשקעה או שעדיף להמתין לתזמון טוב יותר בעתיד.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את תזמון באמצעות שני קריטריונים:
– מגמת המחיר ארוכת הטווח: האם מגמת המחיר של המניה עולה/יורדת/מאוזנת? האם היה שינוי מגמה בתקופה האחרונה? המטרה: לא להילחם בשוק ולהשקיע רק במניות עולות או מניות שירדו והחלו לשנות מגמה לעלייה.
– תנודתיות המחיר: האם קיים שינוי בתנודתיות של מחיר המניה בתקופה האחרונה ביחס לתקופות קודמות? מטרה: עלייה בתנודתיות מאותתת על שינוי בציפיות המשקיעים ועל שינוי מגמת המחיר.


1. מגמת המחיר ארוכת הטווח: לא ברורה (מאוזנת)
עד שנת 2018 מניות מגוריט היו במגמת ירידה משמעותית. במחצית הראשונה של שנת 2018 התהפכה המגמה ומניות החברה החלו לעלות. מאמצע שנת 2018 ועד היום מגמת העלייה נעצרה ומחיר המניה נע ברצועת מחיר ללא כיוון ברור בין 82 אגורות למניה למניה ל- 94 אגורות למניה. המניה נמצאת במגמת מחיר לא ברורה.

Megurit Long term Chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני בורסהגרף

2. תנודתיות המחיר: נמוכה
ממרץ 2019 מחיר מניות מגוריט יורד באופן עקבי ובתנודתיות. היציבות בתנודתיות מאותתת לנו על המשך המגמה הנוכחית של המניה – ירידה.

Megurit Intermediate term Chart

מקור: תוכנת ניתוח טכני TradingView

Investment Quality

איכות החברה

מה בודקים?
באיכות החברה אנו בוחנים את הצמיחה של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. האם החברה ריווחית וצומחת או נמצאת בשלב של הידרדרות? האם החברה תוכל לשרוד משברים כלכליים או שבמשבר הראשון קיימת סכנה להמשך קיומה.
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את האיכות באמצעות שני קריטריונים:
– צמיחה שנתית: האם החברה צומחת ורווחית גם בשורה העליונה (מכירות) וגם בשורה התחתונה (רווח)? האם הצמיחה עקבית ויציבה?
– תשואה על הנכסים: האם החברה איתנה פיננסית או בסיכון עקב ריבוי הלוואות? האם החברה תוכל לשרוד תקופה ארוכה של ירידה במכירות וברווח או שתיקלע לקשיים עקב הוצאות מימון?


1. צמיחה שנתית: מעבר לצמיחה בשנה האחרונה.
מגוריט נמצאת עוד בשלב רכישת הנכסים להשכרה. רק בשנה האחרונה החברה עברה לצמיחה חיובית.

2. תשואה על נכסים: 2.2%.
ההלוואות ("הון זר") והוצאות המימון של החברה משמעותיים ומפחיתים את הרווחיות שלה. אמנם לחברה תשואה חיובית והיא מנהלת את נכסיה ביעילות יחסית אך קיים סיכון שבתקופות כלכליות מאתגרות יותר יעילות החברה תפחת והיא תיקלע לקשיים כלכליים.

Investment Yield

תגמול החברה

מה בודקים?
בתגמול החברה אנו בוחנים האם החברה מתגמלת באופן שוטף באמצעות דיבידנדים את המשקיעים? האם החברה תוכל להמשיך ולתגמל בדיבידנדים גם בתקופות קשות של ירידה בצמיחה וברווחיות?
על מנת להגיע למסקנה, נבדוק את התגמול באמצעות שני קריטריונים:
– תשואת דיבידנד: מהו שיעור הדיבידנד השנתי שהחברה מחלקת למשקיעים? האם הדיבידנד גבוה יותר מאלטרנטיבות השקעה?
– שיעור דיבידנד מרווח: האם החברה תוכל לתגמל את המשקיעים בדיבידנד לאורך זמן? האם החברה שומרת מעט מהרווח להשקעה חוזרת בציוד ומו"פ להמשך צמיחתה העתידית?


1. תשואת דיבידנד: 2.3%
מגוריט חילקה בשנה האחרונה דיבידנדים בשיעור תשואה שנתית של 2.3%. התשואה הינה ריאלית וגבוהה ממדד המחירים השנתי. תשואת הדיבידנד של החברה ראויה להשקעה.

2. שיעור דיבידנד מרווח: 40%.
מגוריט חילקה בשנה האחרונה כ-40% מהרווח השנתי שלה כדיבידנד למשקיעים. לחברה נשארים מספיק כספים, לאחר חלוקת הדיבידנד, להמשך צמיחתה העתידית. אין חשש בשלב הזה שהחברה תתקשה להמשיך בתשלומי הדיבידנד בעתיד.

Investment Conclusion

מסקנות ופעולות

1. מסקנות
– מניתוח היבט התמחור – ניתן להסיק שמחיר המניה הוגן וראוי להשקעה. הבעיה המרכזית היא הנזילות הנמוכה של המסחר במניות החברה והחשש ממניפולציות על המחיר של משקיעים גדולים.
– מניתוח היבט התזמון – ניתן להסיק שהמניה נמצאת במגמה לא ברורה עם תנודתיות חריגה של עשרות אחוזים בעליות ובירידות. למניה אין כיוון ברור.
– מניתוח היבט האיכות – ניתן להסיק שהחברה החלה לצמוח בשנה האחרונה והיא מצליחה לנהל ביעילות יחסית את נכסיה.
– מניתוח היבט התגמול – ניתן להסיק שהחברה שהחברה מחלקת דיבידנד ראוי למשקיעים וסביר שתמשיך בחלוקת הדיבידנד ללא קושי מיוחד.

2. פעולה אפשרית
– במידה ואין השקעה קיימת במניה, רצוי לא לרכוש את המניה בשלב זה עקב מגמת מחיר לא ברורה למניה. מומלץ להמתין למגמת מחיר ברורה יותר לקבלת החלטה.
– במידה וכבר קיימת השקעה במניה, רצוי לבחון אלטרנטיבות טובות יותר להשקעה.

Investment Warning

אזהרה

אזהרת השקעה
הניתוח מפורסם כשירות חינם לציבור וללא מחויבות.

אין לראות בכל הכתוב משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הנו לידיעה בלבד ומהווה ניתוח אישי של החברה או עובדיה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
חברת טלביט עוסקת בייעוץ השקעות פרטי בשוק הון ועשויה לייעץ ללקוחותיה להשקיע במדד המסוקר או כל מדד אחר בהתאם לצורכי לקוחותיה.
 
כל הזכויות שמורות לטלביט יועצים פיננסים בע"מ ©
אין להשתמש במידע אשר באתר לשום מטרה אחרת לרבות הפצה או הצגה בציבור, בלי אישור מפורש מהחברה.